O nas

 

 

 

 

 

Kim jesteśmy

 

Mając na uwadze konieczność integracji środowiska skupiającego członków organów statutowych spółek prawa handlowego oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych osobach prawnych będących odpowiedzialnymi za rozwój, a także innych osób fizycznych, które akceptują cele i zasady Stowarzyszenia oraz swoją dotychczasową postawą dają rękojmię realizacji celów i zasad Stowarzyszenia, założyciele uczestniczący w obradach postanowili założyć stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Najemców Powierzchni Handlowych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania stowarzyszenia określa Statut Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych.

Polskie Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych jest dobrowolnym, samorządnym 
i trwałym zrzeszeniem, powołanym dla zacieśnienia współpracy między najemcami powierzchni handlowych w centrach handlowych i realizacji celów wskazanych w statucie stowarzyszenia. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 
a siedzibą miasto Warszawa. Dla właściwego realizowania swoich celi statutowych może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz.104 ze zm.), oraz statutu. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawa, w tym podmiotach gospodarczych, o takim samym lub podobnym zakresie działania.

 

IMG_0673

Nasze cele

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez :

  1. Wspieranie Najemców na rzecz ochrony ich słusznych praw i przywrócenia równowagi stron w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu.
  2. Występowanie do władz państwowych i samorządowych, a także innych organów lub organizacji, z petycjami i apelami o udzielenie wsparcia dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.
  3. Udzielanie w miarę posiadanych możliwości pomocy prawnej Najemcom lub wskazywanie Najemcom osób i instytucji świadczących taką pomoc.
  4. Wydawanie opinii w sprawie projektów aktów prawnych i zwracanie się do polityków, organów lub organizacji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ochronę interesów Najemców i zapewnienia równowagi stron w stosunkach najmu,
  5. Informowanie UOKiK o niezgodnych z przepisami prawa praktykach Wynajmujących oraz stosowaniu przez nich niedozwolonych klauzul umownych.